นโยบายส่วนตัว

     ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทุกท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับเว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากเจ้าของข้อมูล หรือท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว โดยสมัครใจเองหรือท่านอาจเลือก เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในสังคมออนไลน์ของเรา หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ โปรดตระหนักว่า ข้อมูลจริงคือ ข้อมูลสาธารณะ และท่านจะไม่คาดหวังในความเป็นส่วนตัว ทาง wadpaap ขอสงวนสิทธิ์ไม่่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หรือในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรม โดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย เสียหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธใน ความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าว ทั้งหมด
     ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการใด อันเป็นการละเมิดสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือลิขสิทธิ์สร้าง